×

Meddelande

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Våra EU-projekt

Förvaltnings AB Smålandsbanan bedrev under åren 2019-2020 ett EU-projekt för upprustning av Verkebäcks stationshus. Under åren 2016-2020 har även ett EU-projekt för att utöka och förbättra förutsättningarna för turistrafiken på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred genomförts.

Projekten har finansierats med stöd Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt  Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom EU Leader Kustlandet.

      

Lär mer om våra projekt!

Projektet Upprustning av stationsträdgården i Verkebäck - klart 2022

Läs mer under separat artikel: Stationshusträdgården i Verkebäck

Projektet Verkebäcks stationshus - upprustning av fasad m.m. - klart 2022

Projektet som bedrivits med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Bakgrund

Projektet har omfattat renovering av fasad och fönster på stationshuset i Verkebäck, beläget cirka 10 km söder om Västervik utmed den byggnadsminnesförklarade smalspåriga järnvägen mellan Västervik och Hultsfred. Fasaden har knackats ned till tegelmuren och en ny fasad har byggts upp. Fasaden har efter cirka ett halvt års torkning strukits med linoljefärg, ett ovanligt sätt idag men vanligt på 1950-talet. Huset har återfått den karaktär det hade efter en genomgripande ombyggnad 1953. Efter fasadrenoveringen har även husets fönster ommålats med linoljefärg i en mörkbrun kulör. Kostnaderna har blivit något högre än budgeterat. Syftet med projektet var att bevara Verkebäcks stationshus för framtiden och levandegöra stationsmiljön.

Omfattning

Fasadrenovering - extern entreprenör Thorssons fasad Västervik
Fönstermålning - inhyrd målare Clas Söderlind
Antikvarisk kontroll - Kalmar läns museum
Projektledning - egen regi, ideellt arbete

Resultat

Projektet gynnar besökare då besöksmålet har fått en högre kvalité och ett mer korrekt historiskt utförande. Boende i närområdet gynnas då stationshuset och stationsmiljön är en viktig del av byn Verkebäck och grannsamhället Gunnebos identiteter. Stationshuset har uppnått en god teknisk status och parallellt med projektet har även plåttaket bytts ut och målats vilket gör att hela byggnaden är i mycket gott skick många år framöver. Renoveringen har inneburit att stationsmiljön är mycket lika den miljö som fanns efter en omgripande renovering efter att SJ övertagit driften av järnvägen 1949. Projektet har lett till ytterligare kunskaper om stationsmiljön i Verkebäck samt komplexiteten av denna typ av renoveringar.

Finansiering

Projektet har omfattat utgifter för ca 430 000 kr och finansierats av Länsstyrelsen i Kalmar län, egen insats samt stöd från de EU, Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vill du veta mer?

Bilder från projektet finns även på vår Facebook-sida: www.facebook.com/smalsparet

Projektledare: Daniel Niklasson, 0730-431116, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Projektet Utöka och förbättra förutsättningarna för turisttrafiken på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred.

Förvaltnings AB Smålandsbanan driver under åren 2016-2020 ett EU-projekt för att utöka och förbättra förutsättningarna för turisttrafiken på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred.

Projektet finansieras med stöd Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom EU Leader Kustlandet.

Bakgrund

Smalspårsjärnvägen är en viktig del av områdets identitet och en koppling mellan staden Västervik och den omgivande landsbygden. Identiteten stärks av att anläggningen i etapper skyddats som byggnadsminne. I motiveringen till byggnadsminnesförklaringen skriver länsstyrelsen: "Smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred, byggd 1877-1878, är ett unikt exempel på en i sin helhet bevarad smalspårsjärnväg av provinskaraktär med välbevarade konstruktioner och byggnader. Genom ett omfattande ideellt arbete, statligt och kommunalt byggnadsvårds- och sysselsättningsstöd har denna järnväg åter kunnat väckas till liv med en idag omfattande turisttrafik som utgör en värdefull del av länets och landets kulturturism. Projektet har som huvudidé att ytterligare utveckla och stärka järnvägen som en röd tråd genom landsbygden och fungera som en länk mellan stad och land vad gäller utbyte av besökare och evenemang. Aktiviteterna i projektet syftar till att göra det möjligt att utöka trafiken på järnvägen med fler turer samt göra anpassningar på de större stationerna för ökad tillgänglighet och säkerhet. Smalspårstrafiken blir på detta sätt en tydlig motor i besöksnäringen och kan erbjuda tätare resmöjligheter mellan olika besöksmål och boendeanläggningar.

Syfte

Syftet är att utveckla samt utöka trafiken på järnvägen genom att göra det möjligt att köra två tåg samtidigt över hela banans längd samt förbättra de större stationerna för ökad tillgänglighet och säkerhet. Genom att erbjuda tätare resmöjligheter mellan olika besöksmål, boendeanläggningar och upplevelser blir Smalspårstrafiken en motor för tillväxt i besöksnäringen och nya utvecklingsmöjligheter skapas för aktörer utmed järnvägen.

Behov

Behovet av projektet är ett resultat av besöksnäringens allt viktigare roll för att skapa intäkter och möjligheter att bo och utveckla landsbygden och de mindre orterna utanför de större regionerna. Att ta vara på och bygga vidare på redan befintliga och genuina strukturer är en framgångsfaktor inom besöksnäringen.

Projektets genomförande

Projektet genomförs med en särskild projektgrupp med en projektledare som samordnar insatsernas olika delar. Projektet utnyttjar de administrativa resurser som finns i den ordinarie organisationen. Huvuddelen av projektledningen sker ideellt. För mer avancerade åtgärder sker dessa på entreprenad genom upphandlade leverantörer med dokumenterad kunskap inom respektive fackområde och som är godkända för arbete i spårmiljö. Tillstånd kommer att krävas av länsstyrelsen i samband med ändringar i byggnadsminnet samt av Trafikverket och Transportstyrelsen som beslutsmyndigheter vid ändringar i signalanläggningar. Inför arbetet med ansökan har avstämningar gjorts inför eventuellt kommande tillståndsansökningar där åtgärderna bedömts rimliga att genomföra och att några formella hinder inte finns för ett genomförande.

Aktiviteterna omfattar:

1. Uppgradering av stationen i Totebo så att den kan fungera för tågmöten genom iläggning av ytterligare växlar samt projektering och montering av signalanläggning.

2. Åtgärder på grundläggning vid bro vid Långsjön för ökad hastighet.

3. Förbättrad säkerhet och höjd hastighet vid plankorsningarna

      • Vigelsbo, Fårhult (Västerviks kommun) 

      • Masugnen, Ankarsrum (Västerviks kommun)

      • Långsjöns camping (Västerviks kommun, två korsningar)

4. Riktning och justering av spår för utökad och bibehållen komfort för resenärerna

5. Förbättrad tillgänglighet för resenärer (plattformar, belysning, parkeringar, skyltning, information etc) i Totebo, Långsjön, Ankarsrum och Verkebäck

Brorenovering Långsjön avser renovering av landstöd inklusive antikvarisk kontroll enligt offert. Riksantikvarieämbetet har beviljat medfinansiering på 480 000 kr.
Mötesmöjlighet i Totebo avser upptagning av obehövlig växel i Hultsfred och iläggning av växlar i Totebo enligt offert. Därtill kommer projektering av signalställverk samt anläggningsarbeten för signaler och ställverk i form av inköp av material i form av kabel och specialutrustning samt entreprenadarbeten för resning av signaler och liknande. Hultsfreds kommun har beviljat medfinansiering på 40 000 kr för flytt av växel från Hultsfred till Totebo. Kungafonden har beviljat medfinansiering på 40 000 kr från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur för iläggning av en växel i Totebo.

Riktning och justering av spår kräver inköp av en nytillverkad spårriktningsmaskin anpassad för smalspår från Frankrike samt transport av densamma till Sverige. Riktning och justering av spåret i höjd och sidled behövs för att kunna minska restiden och öka komforten.

Vägåtgärder avser inköp av material samt entreprenadarbeten för tre nya vägskyddsanläggningar vid Fårhult, Ankarsrum och Långsjön. Tillgänglighet avser kompletterande belysning samt förbättrade plattformsövergångar och mindre tillgänglighetsåtgärder vid stationerna i Totebo, Långsjön, Ankarsrum och Verkebäck. Västerviks kommun har beviljat medfinansiering på 135 000 kr för i första hand tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder. Länsstyrelsen Kalmars medfinansiering avser byggnadsvårdsmedel för tillgänglighetsåtgärder i främst Ankarsrum och Totebo.

Arbetsförmedlingens medfinansiering avser Tjustbygdens Järnvägsförenings tre anställda som avses medverka under sammantaget två månaders tid i projektet med olika arbetsuppgifter. Samtliga har beviljade lönebidrag/nystartsjobb samt är anställda på heltid. TJF:s personal omfattas av kollektivavtal.

Projektet har godkända utgifter på 2 085 000 kr. Totalt omfattar projektet 1 885 000 kr istöd varav 50 % kommer ifrån EU. Övriga medfinansiärer är Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kustlandet, Västerviks kommun, Hultsfreds kommun samt egen medfinasiering.

Innovation

Det innovativa i projektet ligger i att använda den existerande smalspårsjärnvägen för att öka attraktiviteten för besöksmål i Västerviks kommun med omnejd genom att knyta ihop dess olika delar till en större helhet. Därutöver är projektet nyskapande genom att det ökar turtätheten på järnvägen samt förbättrar tillgänglighet och säkerhet på de större stationerna.

Nyttoområde

Huvudsakligen Västerviks kommun men effekterna kommer i viss mån också att spilla över på Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Mål

1. Möjlighet att under högtrafik köra fem istället för tre tåg i vardera riktningen per trafikdag.

2. En ny funktionell mötesstation vid Totebo.

3. Utökade resmöjligheter med fler samarbeten med olika lokala aktörer med säsongsförlängning och ökat antal gästnätter hos samarbetspartners.

5. Ökad säkerhet för kringboende, besökare och resenärer

6. Fyra plankorsningar med nya automatiska vägskyddsanläggningar

7. Ökad komfort för resenärer

8. Minskad restid för att klara anslutningar till annan tågtrafik i både Hultsfred och Västervik, ca 10 min på hela sträckan vilket ger goda kollektiva resmöjligheter för boendeanläggningar och besöksmål för besökare utan egen bil. Järnvägen bidrar på så sätt till innovativa lösningar för hållbart boende och infrastruktur.

9. Modernisering av spårunderhållsverksamheten genom möjlighet till maskinell spårriktning istället för riktning med handkraft.

10. Åtgärd av en bro med nedsatt funktion vid Långsjön.

11. Ökad tillgänglighet och säkerhet på de större stationerna Totebo, Långsjöns camping, Ankarsrum och Verkebäck

12. Möjlighet att ta emot fler besökare med funktionshinder på de huvudsakliga målpunkterna.

13. Anpassad information och skyltning på stationerna inom Västerviks kommun.

Vill du veta mer?

Följ projektet löpande på vår Facebook-sida: www.facebook.com/smalsparet

Projektledare: Daniel Niklasson, 0730-431116, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Information om EU Leader Kustlandet: www.kustlandet.com

 

Evenemang och utflykter

11-13 juli - Visfestivaltåg från Västervik

Mer information finns här: Länk

19 juli - Ta tåget till Diggiloo i Västervik

Mer information finns här: Länk

Trafikinformation

Ingen trafikinformation just nu!

Medlemsaktiviteter

Arbetshelger verkstad 2024

29-30/6: Översyner

27-28/7: Översyner

14-15/9: Översyn och reparationer

Kontaktperson: Mikael Lövstedt, 076-115 23 34

Arbetsdagar signal 2024:

Inget planerat just nu

Kontaktperson: Mattias Månsson, 070-916 51 41

Arbetsdagar bana 2024:

Slipersbyten, löpande, normalt helger

Kontaktperson: Daniel Niklasson: 073-043 11 16

Antal bytta sliprar 2024

1760 (uppdaterat 10/7 2024)

2023 byttes 2708 sliprar

2022 byttes 4154 sliprar

2021 byttes 2823 sliprar

2020 byttes 3704 sliprar

Sedan 1/1 2020 har 15149 sliprar bytts

Stöd verksamheten

Läs mer om hur du kan stödja vår verksamhet

Stöd verksamheten

© 2018 Tjustbygdens järnvägsförening