Möjlighet att teckna aktier i FAS

Nu finns möjlighet att teckna aktier i Förvaltnings AB Smålandsbanan för att stödja verksamheten vid Smalspåret.

Välkommen att teckna aktier i Förvaltnings AB Smålandsbanan!

Allt sedan Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) bildades vintern 1993 har bolaget varit helägt av Stiftelsen 1914 års järnvägskonsortiums donationsfond (”Järnvägsfonden”). FAS bildades för att äga och driva samt svara för en reorganisering av verksamheten på Smalspåret och då i första hand avseende sträckan Västervik – Hultsfred. Allt sedan bildandet har FAS ett nära och gott samarbete med Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF), som bedriver trafiken på FAS järnvägsanläggning. Järnvägsfonden har varit en bra ägare av FAS under de här åren och även i starten kunnat bidra med egna och insamlade medel till FAS upprustningsarbete. Järnvägsfondens syfte idag är endast att vara ägare till FAS och Järnvägsfondens styrelse utgörs av personer med ett mångårigt intresse och engagemang för Smalspåret. FAS går nu in på sitt 18 verksamhetsår. Väldigt mycket har hänt sedan starten. När FAS tog vid var bana och byggnader i dåligt skick och det fanns mycket eftersatt underhåll att ta igen. Successivt har det varit möjligt att finansiera och genomföra en rad upprustningsprojekt. FAS har vidare arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att säkerställa äganderätten till mark och byggnader som är viktiga för verksamheten.FAS och TJF har också aktivt arbetat med att skapa förståelse och intresse för Smalspåret och verksamhet som bedrivs. Ett resultat av det är att järnvägsanläggningen i sin helhet är skyddad som byggnadsminne och är ett uppskattat och etablerat besöksmål i länet.  

Varför nyemission i FAS nu?

FAS har som nämnts inledningsvis gjort stora satsningar i järnvägsanläggningen, i stationshusen och inte minst i lokstallet, verkstaden och övriga byggnader i Västervik under åren. Trots att bolagets åtaganden och anläggningsmassa ökat högst påtagligt sedan starten har inte aktiekapitalet utökats sedan bolaget bildades 1993. Man kan uttrycka det som så att vi helt enkelt behöver stärka bolaget ekonomiskt utifrån dagens omfattande verksamhet för att stå bättre rustade om och när något oförutsätt inträffar. Under 2010 skedde just detta; Hultsfredsfestivalen genomfördes inte och vår vagnhall i Spångenäs fick omfattande skador av den myckna snön. Den uteblivna festivaltrafiken och stora pågående reinvesteringar för boggirevisioner på rälsbussarna som används i trafiken har inneburit stora ekonomiska påfrestningar för TJF.  Återuppbyggnaden av vagnhallen under våren 2010 har kostat FAS drygt 500 000 kronor. Detta har förstås frestat FAS påtagligt ekonomiskt och FAS styrelse har konstaterat att bolagets egna kapital måste ökas.FAS ser också ett ökat intresse från medlemmar och aktiva i verksamheten, men även samarbetspartners, att vilja vara delaktiga i utvecklingen av bolaget och verksamhet vid Smalspåret. Eftersom bolagets verksamhet bygger på ideellt engagemang i nära samarbete med TJF är det en naturlig utveckling att erbjuda medlemmarna i TJF och andra intresserade att även kunna vara med och äga en del i det bolag som äger och förvaltar byggnadsminnet Smalspåret.

Vad är FAS idag och vad är FAS de närmast kommande åren?

FAS äger Smalspåret på den 71 km långa sträckan Västervik-Hultsfred med stationshusen i Jenny, Verkebäck, Ankarsrum och Totebo, banvaktstuga i Hultsfred samt inte minst lokstallsområdet med byggnader i Västervik. Totalt omfattar Smalspåret hela 36 byggnader och betydande markområden inom tre kommuner. FAS är även ägare till sträckan Hultsfred – Virserum som till del nyttjas för en uppskattad dressincykling för allmänheten.  FAS har lagfart på all fast egendom bolaget äger och förvaltar. Detta skall jämföras med den 28 km långa sträckan Verkebäck – Totebo som FAS ägde vid bildandet 1993.Genom de under åren utförda och i flera fall omfattande insatserna på byggnaderna är dessa idag överlag i gott eller i flera fall mycket gott skick. T.ex. har alla fyra stationshusen genom åren fått nya energieffektiva uppvärmningssystem. Lokaler som vi inte behöver för verksamheten hyrs ut till externa hyresgäster. FAS är alltså idag ett helt annat bolag än det var 1993. När FAS övertog anläggningen var den i generellt dåligt skick och mycket har kunnat åtgärdas under de gångna åren, men det löpande underhållet och reinvesteringarna i bana och byggnader kräver ekonomiska resurser. T.ex. kommer byggnaderna inom lokstallsområdet i Västervik att kräva fortsatta investeringar för att t.ex. minska uppvärmningskostnaderna.  Även om själva järnvägsanläggningen är bättre än på länge, är slipersbeståndets ålder sådant att de kommande fem åren kräver en fortsatt hög takt i sliperbyte med tillhörande spårriktning.  FAS kommer tillsammans med TJF fortsätta att utveckla trafiken på Smalspåret för att öka verksamhetens attraktivitet och tillgänglighet.

Vilka leder FAS?

I FAS styrelse ingår personer som under lång tid varit engagerade i verksamheten kring Smalspåret och samtliga är medlemmar i Tjustbygdens Järnvägsförening sedan många år. Styrelsen består av: Jan Thorsby (styrelsens ordförande), Magnus Andersson (vd), Bo Löwenberg, Björn Åstedt, Ola Almquist och Daniel Niklasson. Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Nilsson från Deloitte, Västervik.

Vad får jag som aktieägare?

FAS är ett bolag utan egentligt vinstintresse, där alla intäkter går tillbaka till Smalspåret och den verksamhet som bedrivs där. Någon aktieutdelning till ägarna och inte heller några ersättningar utöver rena utlägg till de som är engagerade i bolagets ledande verksamhet kommer inte heller att utgå.  En investering i FAS är något man gör för att bevara och utveckla Smalspåret för framtiden.Som aktieägare kommer du att få ett stiligt aktiebrev och är välkommen att delta i FAS bolagsstämmor. Du kommer att bli kallad till årsstämma en gång om året och få en redovisning av bolagets verksamhet och ekonomi. På stämman kan du ställa frågor och framföra dina åsikter om verksamheten. Årsstämman 2011 äger rum på Nationaldagen den 6 juni och preliminär plats är stationen i Ankarsrum.

Hur tecknar jag aktier i FAS?

Varje aktie kostar 100 kr och minsta posten aktier att teckna sig för är 50 aktier, d.v.s. 5 000 kr. Det här minsta antalet är satt för att ha en rimlig proportion mellan insatsen och den nödvändiga administrativa hanteringen kring aktieteckningen. För att kraftfullt stärka bolaget egna kapital kommer 10 kronor av teckningsvärdet per aktie att gå in som aktiekapital och resterande 90 kronor läggs i en s.k. överkursfond i FAS. Det är enkelt att teckna sig för aktier i FAS. Du betalar in det belopp du tecknar dig för till FAS bankgirokonto 5321-4383 och anger namn och adress. Vi bekräftar inbetalningen per brev och ber dig underteckna och returnera en särskild teckningsblankett, som vi sedan låter registrera hos Bolagsverket.Vi är tacksamma för din aktieteckning i FAS så snart som möjligt! Ett första steg i nyemissionen slutfördes redan i december 2010 och den gav då glädjande 525 000 kronor. Vi hoppas på en för Smalspåret framgångsrik aktieteckning även i detta andra steg..

Om jag vill veta mer?

Har du frågor kring aktieteckningen eller om FAS är du välkommen att kontakta Magnus Andersson per e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it eller per telefon 070-762 38 53.

Välkommen som aktieägare i FAS! Vi behöver ditt stöd för stärka Smalspåret för framtiden!

 

Nyheter

Nytt gåvokonto

Vi har gått över till bankgiro för vårt gåvokontot, nytt bankgironummer är 350-3521. Det tidigare plusgirokontot har upphört.

Välkommen med ditt bidrag!

 
Årets tidtabell är klar

Tidtabellen för sommaren 2017 är nu klar.

 
Mellandagsrea

Nu firar vi det nya året med en rejäl mellandagsrea! Medlemmar får 30 % rabatt i vår butik och övriga får 20 % rabatt. Medemmar anger koden tjfmedlem och övriga 2017.

Välkommen in i butiken: TJF webbutik

Erbjudandet gäller till och med den 2 januari.